RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ SOSNOWIECKA SIEĆ SZEROKOPASMOWA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU

W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy Panią/Pana, że:

 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Sosnowiecka Sieć Szerokopasmowa Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, adres: Sosnowiec, 41 – 200, ul. 3 Maja 11/216-218, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000580599 (oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS), nr NIP: 6443513210, nr REGON: 362738290, dane kontaktowe: Sosnowiec, 41 – 200, ul. 3 Maja 11/216-218, e-mail: biurozarzadu@sosisz.pl, tel. kontaktowy: +48 32 307 37 46.
 2. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez administratora przedstawia poniższe zestawienie sporządzone według poszczególnych celów przetwarzania:
  1. Cel – wykonanie umowy lub podejmowanie na żądanie osoby, której dane dotyczą, działań przed jej zawarciem:
   Pana/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach niezbędnych do wykonania zawartej z Panią/Panem umowy (np. umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów przez administratora na Pani/Pana rzecz albo przez Panią/Pana na rzecz administratora), lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem takiej umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
  2. Cel – przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli kontrahentów administratora (np. przedstawicieli ustawowych, członków organów, pełnomocników, pracowników):
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i kontrahenta administratora, którego jest Pan/Pani przedstawicielem, stanowiących doprowadzenie do zawarcia oraz wykonania umowy (np. umowy o świadczenie usług lub dostawę towarów zawartej pomiędzy administratorem a kontrahentem, którego jest Pani/Pan przedstawicielem).
  3. Cel – przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (tj. marketingu produktów i usług własnych administratora):
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są:
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora obejmujących marketing bezpośredni – w przypadku gdy jest lub był/a Pani/Pan klientem administratora. W ramach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego administrator może wysyłać Pani/Panu informacje handlowe w formie wiadomości mailowych, obejmujących informacje o produktach i usługach administratora, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na otrzymywanie powyższych informacji handlowych, lub
   • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tzn. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie danych osobowych – w przypadku gdy nie jest i nie był/a Pani/Pan klientem administratora. W ramach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego administrator może wysyłać Pani/Panu informacje handlowe w formie wiadomości mailowych, obejmujących informacje o produktach i usługach administratora, pod warunkiem wyrażenia przez Panią/Pana dobrowolnej, dodatkowej zgody na otrzymywanie powyższych informacji handlowych.
  4. Cel – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze:
   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających m.in. z przepisów ustawy o rachunkowości (przechowywanie dokumentów księgowych) oraz przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej (udostępnianie informacji publicznych).
 3. ŹRÓDŁO POZYSKANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH
  W przypadku, gdy Pani/Pana poszczególne dane osobowe nie zostały przekazane administratorowi bezpośrednio przez Panią/Pana, takie dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, reprezentowany podmiot), dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) zostały udostępnione administratorowi przez podmiot, którego jest Pan/Pani przedstawicielem, a w zakresie danych ujawnianych w publicznie dostępnych rejestrach (np. Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) pochodzą one również z tych rejestrów.
 4. INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH
  Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, podmiot świadczący na rzecz administratora usługi księgowo – rozliczeniowe, banki, operatorzy pocztowi i kurierzy, hostingodawca poczty e-mail administratora, kancelarie prawne świadczące usługi prawne na rzecz administratora oraz podmioty uzyskujące dostęp do informacji publicznych w zakresie w jakim administrator jest zobowiązany do udostępniania takich informacji.
 5. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
  Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do Państwa trzeciego.
 6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Okresy przechowywania poszczególnych danych osobowych są uzależnione od celów ich przetwarzania i w zależności od celu ich przetwarzania wynoszą:
  1. Cel – wykonanie umowy lub podejmowanie na żądanie osoby, której dane dotyczą, działań przed jej zawarciem:
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu – do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.
  2. Cel – przetwarzanie danych osobowych przedstawicieli kontrahentów administratora (np. przedstawicieli ustawowych, członków organów, pełnomocników, pracowników):
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez administratora do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z wykonywaniem umowy, a w zakresie danych co do których obowiązujące przepisy prawa nakazują ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu – do upływu tego okresu. Taki dłuższy okres czasu określony jest np. dla dowodów księgowych dotyczących umów handlowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości przechowywane są przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione. W przypadku skutecznego wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia takiego sprzeciwu.
  3. Cel – przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego (tj. marketingu produktów i usług własnych administratora):
   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na takie przetwarzanie (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody) lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (w przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora obejmujących marketing bezpośredni), jednakże dane te będą przechowywane przez administratora do przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z powyższym przetwarzaniem tych danych, które miało miejsce do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od wysłania ostatniej informacji handlowej, na koniec roku kalendarzowego.
  4. Cel – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze:
   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, a następnie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem poszczególnych danych, chyba że obowiązujące przepisy prawa nakazują przechowywanie tych danych przez dłuższy okres czasu – wówczas dane te będą przechowywane do upływu takiego okresu.
 7. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
  Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO). W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 8. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt II ppkt 2 powyżej, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO.
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w pkt II ppkt 3 tir. 1 powyżej, zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO.
  W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 9. PRAWO WYCOFANIA ZGODY
  W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, tj. w celu wskazanym w pkt II ppkt 3 tir. 2 powyżej, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu skorzystania z powyższego prawa należy skierować odpowiednie żądanie do administratora np. osobiście, telefonicznie, mailowo lub korespondencyjnie, korzystając z danych kontaktowych administratora wskazanych w pkt I. powyżej.
 10. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. Zgodnie z art. 77 RODO osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia RODO. Organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy (tj. w celu wskazanym w pkt II ppkt 1 i 2 powyżej). Odmowa podania Pana/Pani danych osobowych może uniemożliwić zawarcie i/lub wykonanie umowy.
  W zakresie danych osobowych przetwarzanych dla celów marketingowych (tj. celów wskazanych w pkt II ppkt 3) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
  W zakresie danych osobowych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w zależności od okoliczności, podanie Pani/Pana danych osobowych może być niezbędne w celu wywiązania się administratora z ciążących na nim obowiązków np. udzielenie informacji, do przekazania której administrator jest zobowiązany.
 12. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, W TYM PROFILOWANIE
  Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, ani profilowania.